Free delivery

User Agreement - terms and conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO velvetdream.eu / aksamitnysen.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym aksamitnysen.pl / velvetdream.eu prowadzony jest przez: Joanna Gumny, 71 Leyborne Av., W13 9RA London, tel. 602 580 206, email: info@aksamitnysen.pl.

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej aksamitnysen.pl / velvetdream.eu

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem zostaje zawarta w momencie dokonania przez Użytkownika zamówienia oraz uiszczenia należnej kwoty. Za chwilę zapłaty przyjmuje się otrzymanie przez Sklep potwierdzenia dokonania wpłaty pełnej kwoty od realizatora płatności elektronicznych bądź w przypadku płatności przelewem bankowym w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu.

4. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 3 dni robocze, w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony (kiedy towaru nie ma w magazynie).

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych lub -po wybraniu odpowiedniej opcji- w EUR, USD lub GBP i są cenami brutto (ostatecznymi, nie będę powiększane o podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu - faktura.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. Nie dotyczy również sytuacji, w której błędna cena została zamieszczona omyłkowo na stronie sklepu.

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpłatna.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2014r.

 

Załącznik nr 1 - Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość .

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy….......................................................... zawartej dnia...............  

Proszę o zwrot ceny towaru na konto.............................…………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

 

Z poważaniem,

......................................................

podpis konsumenta

 

Żródło: http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,wzory-pism-dla-umow-po-25-12-2014,2,34.html